Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

28 Ocak’ta Resmi Gazete’de “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

 

Bu yönetmelikle birlikte, 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dağıtım ve tanıtım” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yerli film gösterim” ibaresi eklendi.

 

Bu yeni değişiklikle yönetmelik metni, “İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek alan, destek tutarına karşılık 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya muteber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir.” şeklinde madde ibaresinde değişiklik yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Desteğin Ödenmesi” başlıklı 12’nci maddesine aşağıdaki metin üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

 

“İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gereklidir.”

 

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin “Yerli film gösterim desteği” 23’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 23 – (1) Destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlüdür. Filmler, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması Hakkındaki 29 Nisan 2004 Tarih Ve 2004/48/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Direktifi

 

(2) Filmlerin gösteriminin en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.

 

(3) Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın % 30’unu aşamaz.

 

(4) Destek tutarının % 50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan % 50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.”

 

Bu değişiklikle, ilk fıkradaki on filme ilişkin azami sınır, altı filme çekilmiştir. En az on iki hafta gösterim süresi getirilmiştir. İkinci fıkrada eskiden altmış koltuk için getirilen sınır elli koltuğa indirilmiştir.

 

Eski yönetmelik metninde, “Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.” şeklindeydi. Yapılan değişiklikle destek sözleşmesinin imzalanması itibariyle yüzde elli oranında ödeme imkanı verilecek.

 

Yönetmelik değişiklikleri yayım tarihi olan 28 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütüyor.

 

28 Ocak 2021 tarihli “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i okumak için tıklayınız.

 

15 Ekim 2019 tarihli “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”i okumak için tıklayınız.

 

Fotoğraf: Avel Chuklanov