Resmi Gazeteden Haberler

Bugün (20.04.2021) Resmi Gazete’de İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

Yönetmeliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Maddenin “B” bendindeki “Bakanlık” ifadesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, ifade eder şekilde tanımlandı. “Ğ” bendindeki “Tahsise kapalı adlar listesi” mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi ifade eder şekilde tanımlandı. “H” bendindeki, “Tahsisi kısıtlı adlar listesi”, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi, ifade eder şekilde tanımlandı. “Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS)” tanımı da  Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafları, ifade eder şekilde değiştirildi.

 

Yönetmelik değişikliği ile, sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişinin,  alan adının tahsisini yenilemek üzere bu Yönetmeliğin “Alan adı başvurusu” başlıklı 7’nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunabileceği belirtildi. Daha önce maddede yer alan üç aylık süre içinde başvuru yapılabileceğine ilişkin ibare kaldırıldı.

 

Alan adından feragat edilmesi halinde ücret iade edilmeyeceği ve feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenleneceği de yönetmeliğin değişiklik yapılan “Feragat” başlıklı 10’uncu maddesinde düzenlendi.

 

Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu’nun ilgili alan adı tahsisini iptal edebileceği de son düzenlemeyle yönetmeliğe eklendi.

 

Yönetmeliğin “Yeniden Tahsis” başlıklı 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası “Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için iki ay süre ile başvuru talebi alınmaz.” İfadesiyle değiştirildi.

 

Yönetmeliğin “Kurumun Görevleri” başlıklı 14’üncü maddesinin “F” bendi, “Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak güncel olarak bulundurmak da, kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Bu hükümde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması ibaresi yeni düzenlemeyle eklenmiştir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Avrupa Adalet Divanı'nın YouTube Görüşü

 

İlgili mevzuat çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  Kayıt Kuruluşlarını ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı denetleme görevlerine ek olarak  Kayıt Kuruluşlarına ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılarının faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamak görevleri için de yetkilendirildi.

 

Yönetmeliğin, “Kayıt kuruluşlarının yükümlülükleri 17’nci maddesinin ilk fıkrasına “K” ve “L” bentleri eklenmiştir. “K” bendiyle, Kayıt kuruluşlarının, TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. “L” bendiyle kayıt kuruluşlarının, alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü oldukları bildirilmiştir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, İnternet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı sayısına üst sınır getirebileceği de son düzenlemeyle belirtildi.

 

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı, kendisine iletilen kararı bir gün içinde Kuruma ve şikâyetle ilgili taraflara bildirme yükümlülüğüne ek olarak ilgili kayıt kuruluşuna da bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Kayıt kuruluşlarının rehberde yer alan bilgilerin istek dışı elektronik posta göndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alacağına ilişkin “Rehberlik hizmeti başlıklı 29’uncu maddenin 4’üncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.

 

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin geçici ve ek maddelerinde de değişiklikler yapıldı. İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bugün Resmi Gazete’de  özetinde “Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “MERNİS Adresi” şerhi verilerek TK m.21/2 uyarınca doğrudan şerhli tebligat çıkartılması yeterli olup bu adrese öncelikle normal bir tebligat çıkartılması gerekmemektedir.” ifadesine yer veren Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.11.2020 tarihli 2019/2 Esas, 2020/3 sayılı kararı da yayımlandı.

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.11.2020 tarihli 2019/2 Esas, 2020/3 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.