MÜ-YAP (MÜZİK ANALİZ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

1.Tanımlar

2.Kapsam

3.İşlenen Verilerin Niteliği

4. Veri Koruma Sorumlusu

5. Kişisel Verileri İşleme Amacı

6. İşlemin Yasal Temeli

7. Kişisel Verilerin Korunması Yöntemi

8. İşlenen Kişisel Veri Türleri

9. Kişisel Verilerin Aktarma Şartları

10.Özel Nitelikli Verilerin Aktarma Şartları

11.Aktarılan Kişisel ve Özel Nitelikli Veriler.

12.Diğer Veri Aktarım Nedenleri ve Yurtdışına Veri Aktarımı

13. Veri Tutma Süresi

14. İlgili Kişinin Hakları

15. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Geçerli İlkeler

16. Veri Sorumlusuna Başvuru

17. Veri Sorumlusunun Rolü ve Sorumlulukları

18. Yetki Matrisi

19. Bilgi Güvenliği Organizasyonu

20. Bildirim Yükümlülüğü

21.Politika Değişiklikleri

Ek 1 – Üçüncü şahıslarla veri koruma sözleşmeleri

Ek 2 – Veri koruma ihlallerine ilişkin yükümlülüklerin bildirilmesi

Ek 3 – Kişisel veri saklama süreleri

 

GİRİŞ

MÜ-YAP BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (VERİ SORUMLUSU), (bundan sonra kısaca MÜ-YAP olarak adlandırılacaktır) Müzik Analiz isimli www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde kişisel verilerin işlenmesinde yüksek düzeyde koruma sağlamayı taahhüt eder.

 

Kişisel verilerin korunması politikamız, internet sitesini ziyaret edenlerin, kullanıcıların, abonelerin kişisel verilerinin korunduğu sürdürülebilir ve yenilikçi bir politikadır. 

 

Kişisel verilerin gizliliği / korunması konusundaki mevcut mevzuatın temel ilkeleri gözden geçirilmiş ve politikamız mevzuatla da uyarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Politikayı mevzuata uygun olarak hazırlarken sektörde verdiğimiz hizmetler de göz önünde bulundurulmuştur.

 

MÜ-YAP (VERİ SORUMLUSU) tarafından desteklenen ve sunulan hizmetler ve faaliyetler referans alınarak analiz edilmiştir. Kişisel verilerin korunması konusunda kendi alanımız dışında verilerinizi en yüksek düzeyde koruyan kuruluşların arasında olmaktan gurur duyacağımızı ifade etmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 6698 sayılı yasaca düzenlenmesi zorunlu olan bir disiplin olup, politikayı hazırlarken aşağıda yer alan mevzuattan yararlandığımızı belirtmek isteriz:

 • GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) olarak bilinen 2016/679 sayılı AB Tüzüğü
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği
 • Kurul Kararları

 

MÜ-YAP, POLİTİKA’nın herkes tarafından erişilebilir, anlaşılabilir, okunabilir olmasını sağlar. (siteyi ziyaret edenlerin, kullanıcıların, abonelerin)

 

MÜ-YAP, profilinde tanımlı kurumsal değerlerle uyumlu ve gelecekte de akredite kriterlerini tutturabilecek bir sistem kurar.

 

Bu Politikaya dayanarak, Yönetim bir sistemin geliştirilmesini stratejik bir seçenek olarak kabul eder.

 

MÜ-YAP, sektörde faaliyet göstermek, geçerli bir sözleşme ilişkisi kurmak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi zorunlu durumlar için siteyi ziyaret edenlerin, kullanıcıların, abonelerin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamaktadır.

 

1.TANIMLAR

Bu Politikaya göre, koyu olarak vurgulanan aşağıdaki terimler aşağıdaki anlama gelir:

 

AÇIK RIZA, belli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan, özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

ANONİM HALE GETİRME, kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

 

İLGİLİ KİŞİ, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgi,

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

KURUL, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nu,

 

KURUM, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nu,

 

VERİ İŞLEYEN, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,

 

VERİ KAYIT SİSTEMİ, Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi,

 

ZİYARETÇİ,/KULLANICI/ABONE internet sitesini ziyaret eden, ziyaretçi/ kullanıcı veya  online başvuru formunu eksiksiz doldurmak suretiyle internet sitesinde özel tanımlanan alanlara erişim sağlayan abone, gerçek ve tüzel kişidir.

 

Abone olmak için 18 yaşından gün almış olma şartı olduğu için 18 yaşın altında gerçek kimlik bilgilerini girmeden abone olanlar ile ilgili MÜ-YAP’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

ÇEREZLER, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan ve kabul ettiğiniz kadarı ile profilleme ve kişiselleştirme yapan dosyaları,

 

PROFİLLEME, sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı kimliğiniz ile sıklıkla okuduğunuz haberler, ilgi alanlarınız ile ilgili seçenekleri kolayca bulmanızı sağlayan sistemin adını,

ifade eder.

 

2. KAPSAM

Politika, siteyi ziyaret edenleri, kullanıcıları, aboneleri, kapsar.

 

3.İŞLENEN VERİLERİN NİTELİĞİ

İşlenen veriler, 6698 sayılı yasa, GDPR’de tanımlanan kişisel veri ve haber içeriğinde olması durumunda hassas nitelikte kişisel verilerdir.

 

4.VERİ KORUMA SORUMLUSU

Veri Sorumlusu, MÜ-YAP olup, Veri Sorumlusuna, Kuloğlu Mh. Turnacıbaşı Cd. No: 10 Kat: 4 Beyoğlu / İstanbul Adres, +90 212 292 46 13 numaralı telefon veya

 

muyap@mu-yap.org e-posta adresinden ulaşılabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Size sunduğumuz hizmetlere daha iyi katılımınızı sağlamak,

i.      Müzik Analiz www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde müzik sektörüyle ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerden tüm ziyaretçi, kullanıcı ve abonelerin haberdar olmasını sağlamak,

ii.      Kamunun müzik sektörüyle ilgili yararlı bilgiler edinmesini sağlamak,

iii.      MÜ-YAP’in ve iş ortaklarının iş süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon faaliyetinin devamlılığını sağlamak,

iv.      Tanıtım ve lisanslama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

v.       Sözleşmesel ilişkilerin kurulmasını ve devamlılığını sağlamak

vi.      Abonelerin kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre yer alan sektörel haberlerden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

vii.     İletişim ağını güçlendirmek,

viii.    Elektronik Posta ve SMS kanalıyla bülten ve  www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesindeki değişikliklerden haberdar etmek,

ix.      Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamak,

x.       Müzik Analiz adıyla www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde yer verilecek içeriğe ilişkin şikâyet başvurularını sonuçlandırmak,

xi.      Müzik Analiz adıyla www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesine ilişkin yorum, görüş ve bildirimleri almak,

xii.     Müzik Analizde çıkan haberlerin amacı, müzik piyasasına ilişkin güncel, doğru, erişilebilir ve doğrulanabilir haberlerin bildirimini sağlamak. 

xiii.    İş geliştirme, fikri haklara ilişkin farkındalığı arttırmak, lisanslama faaliyetlerini yürütmek,

xiv.    Beğenilere ve ziyaret sıklığına göre, profilleme ve kişiselleştirme çalışmaları yürütmek,

xv.     Kişisel verilerin güvenliği ile teknolojik imkanlardan yararlanmak için çözümler üretmek ve verinin güvenliğini sağlamak,

 

gereken teknik ve idari tedbirler ile KVKK kapsamında düzenlenen yükümlülükler tarafımızca yerine getirilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin güvenli bir datada saklanması, gerektiğinde maskelenmesi, imha koşulları oluştuğunda imhası, sadece veri işleyenler tarafından işlenmesi, güvenli fiziki ya da dijital ortamlarda tutulması gibi tedbirler riskleri azaltmak üzere alınmıştır.

 

Bu Politikanın uygulanması, veri korumayla ilgili riskleri en aza indirir.

 

6.İŞLEMİN YASAL TEMELİ

Kişisel veriler, Müzik Analiz (MÜ-YAP) tarafından Müzik Analiz isimli www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde, müzik sektörüyle ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerden tüm ziyaretçi, kullanıcı ve abonelerin haberdar olmasını sağlamaktır.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YÖNTEMİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilere yetkisiz erişimi, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.

Kişisel Verilerin Korunması, BT ve / veya telematik araçları kullanılarak, organizasyonel yöntemlerle ve belirtilen amaçlarla korunur ve koruma önlemleri üst seviyede alınır.

 

Verilerin analizi ve işlenmesi, bu tür verileri kendi başına kullanamayacak olan üçüncü taraf şirketlerin yardımıyla da gerçekleştirilebilir. Postalama hizmeti (elektronik posta, bulut kullanımı) adreslerin iletilebileceği üçüncü taraf şirketlerin teknik yardımı ile de yalnızca bu amaçlar için gerçekleştirilebilir. Veriler farklı amaçlarla kullanılamaz ve istenen iletişimlerin gönderilmesi dışında bu üçüncü taraflarca kaydedilemez.

 

Veri sorumlusunun anlaşmalı olduğu bulut hizmeti de kişisel verilerin korunması yöntemlerinden biridir.

8.İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

 

a. Navigasyon verileri

Normal işletimleri sırasında, bu siteyi işletmek için kullanılan BT sistemleri ve yazılım prosedürleri, iletimi İnternet iletişim protokollerinin kullanımında örtük olan bazı kişisel veriler elde eder.

 

Bu, belirlenmiş ilgili taraflarla ilişkilendirilmek üzere toplanmayan ancak doğası gereği üçüncü taraflarca tutulan veriler işlenerek ve ilişkilendirilerek kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilecek bilgilerdir.

 

Bu veri kategorisi, siteye bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların ve terminallerin IP adreslerini veya etki alanı adlarını, istenen kaynakların URI / URL (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı / Konumlandırıcı) adreslerini, isteğin zamanını içerir. isteği sunucuya göndermek için kullanılan yöntem, yanıtta elde edilen dosyanın boyutu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kod (başarılı, hata vb.) ve işletim sistemi ve ortamla ilgili diğer parametreler kullanıcı bilgisayarı gibi veriler burada yer alır.

 

Web servislerinin kullanımı için gerekli olan bu veriler sadece aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 

Hizmetlerin kullanımı hakkında anonim istatistiksel bilgiler edinir. (en çok ziyaret edilen sayfalar, zamana veya güne göre ziyaretçi sayısı, coğrafi menşe alanları vb.);

 

Sunulan hizmetlerin doğru çalışıp çalışmadığını (anormallikler ve / veya suistimaller) kontrol eder.

Navigasyon verileri 1 yıldan fazla kalmaz

b. Ad, soyad, Elektronik posta ve adres verileri, IP adresleri meslek verileri,

c. Eser sahibi veya fonogram yapımcısı tarafından alenileştirilen veriler,

d.Çerezler ve diğer izleme sistemleri.

e. Fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları ile lokasyon verisi.

 

Çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği sitelerin bilgisayarına veya mobil cihazına gönderdiği ve kaydettiği küçük metin dosyalarıdır ve daha sonra bir sonraki ziyarette aynı sitelere tekrar gönderilir. Çerezler sayesinde, bir site kullanıcının eylemlerini ve tercihlerini (örneğin, giriş verileri, seçilen dil, yazı tipi boyutları, diğer ekran ayarları vb.) izler. Bu nedenle, çerezler, bir siteye erişen kullanıcıların etkinlikleri ile ilgili bilgisayar kimlik doğrulaması, oturum izleme ve depolama bilgilerini gerçekleştirmek için kullanılır ve ayrıca kullanıcının içindeki gezinmeyi takip etmenizi sağlayan benzersiz bir kimlik kodu içerebilir. Çerezlerin kullanımı için kullanıcının açık onayı her zaman gerekli değildir. Özellikle, “teknik çerezler” bu rızayı, yani yalnızca bir iletişimin bir elektronik iletişim ağı üzerinden iletilmesini gerçekleştirmek için veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir hizmeti sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kullanılanlar için gerekli değildir. Başka bir deyişle, bunlar sitenin çalışması için gerekli olan veya kullanıcı tarafından istenen etkinlikleri gerçekleştirmesi gereken çerezlerdir. Kullanımları için açık bir onay gerektirmeyen teknik çerezler arasında, kişisel verilerin korunması için;

 

i.Kullanıcı sayısı ve siteyi nasıl ziyaret ettikleri hakkında toplu formda bilgi toplamak için doğrudan site operatörü tarafından kullanıldığında “analiz çerezleri”,

ii.Gezinme veya oturum çerezleri (kimlik doğrulaması için),

iii.Kullanıcıya sunulan hizmeti geliştirmek için seçilen bir dizi kritere (örneğin, dil, satın almak için seçilen ürünler) göre gezinmesini sağlayan işlev çerezleri.

iv.Öte yandan “profilleme çerezleri” için, yani kullanıcıyla ilgili profiller oluşturmayı amaçlayan ve internette sörf bağlamında aynı şekilde ifade edilen tercihler doğrultusunda tanıtım mesajları göndermek için kullanılanlar.

 

9.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARMA ŞARTLARI.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz. Genel kural bu olmakla birlikte şu hallerde ilgilinin açık rızası alınmadan aktarma yapılabilir:

i.      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ii.      Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iii.      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

iv.      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

v.       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vi.      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii.     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

  10. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN AKTARMA ŞARTLARI

Özel nitelikli kişisel veriler de ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz ancak aşağıdaki hallerde açık rıza şartı aranmaz:

i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

ii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler de işleme ve aktarma şartlarında esas alınmaktadır.

11. AKTARILAN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

Kişisel verileriniz, arama motorlarına (Google, Safari, Mozilla, Yahoo, vd.) mobil platformlar (Google Play, Icloud, vd.), E-posta, bulut gibi sistemlere aktarılır. 

 

12. DİĞER VERİ AKTARIM NEDENLERİ VE YURTDIŞI VERİ AKTARIMI.

GDPR düzenlemesi uyarınca Avrupa Birliğine üye ülke vatandaşlarına verilen hizmetler doğrultusunda yurtdışına veri aktarımı belli koşullar altında yapılmaktadır. Yurtdışına veri aktarımı sırasında aktarılacak ülkenin Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun kabul ettiği yeterli koruma altında ülkelerden olması ve yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Bazı kişisel verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunabilecek alıcılarla paylaşılmaktadır. Bu verilerin, GDPR, KVKK’ya uygun olarak aktarılmasını sağlar.

    

13.VERİ TUTMA SÜRESİ

Kişisel veriler, GDPR ve KVKK uyarınca, veri minimizasyonu ilkesi ve işlemenin sınırlandırılması ilkelerine uygun olarak toplanma amaçlarının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve saklanır.

 

Veri Sorumlusunun meşru menfaati ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, bu menfaat karşılanıncaya kadar saklanacaktır. İlgili kişi, Veri Sorumlusu tarafından takip edilen meşru menfaat ile ilgili daha fazla bilgi alabilir veya Veri Sorumlusu ile iletişim kurabilir.

İlgili kişinin açık rızasının alınması gereken hallerde, Veri Sorumlusu bu rıza iptal edilene kadar kişisel verileri daha uzun süre tutabilir. Ayrıca, Veri Sorumlusu, kişisel verileri yasal bir zorunluluğa veya bir makamın emrine göre daha uzun süre tutmak zorunda kalabilir.

 

Saklama süresinin sonunda kişisel veriler silinecektir. Bu nedenle, bu sürenin sonunda erişim, iptal, düzeltme ve veri taşınabilirliği hakkı artık kullanılamaz.

 

Veri sorumlusu, kişisel verileri çocuklarla ve kısıtlılarla ilgili kasıtlı olarak toplamaz. Reşit olmayanlarla ilgili ya da kısıtlılarla ilgili kişisel verilerin verilerinin yasal temsilcisinin izni ile toplanması ya da bazı durumlarda resen işleme halleri geçerli olacaktır. Açık rıza koşulu olan durumlarda veri sorumlusu rıza olmadığının tespiti halinde kişisel verileri zamanında silecektir.

 

14. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI.

Kişisel verilerin işlenmesi durumunda, ilgili taraflar bu konuda bilgi edinme fırsatına sahip olmalıdır.

 

KVKK m. 11 ilgili kişinin haklarını saymıştır. Buna göre;

11.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

11.2.Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin veri talep etme,

11.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

11.4.Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

11.5.Kişisel verilerin eksik ve hatalı olarak işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme,

11.6.Kişisel verilerin işleme şartları sona erdiğinde silinmesini ve yok edilmesini isteme,

11.7. Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi dolayısı ile zarar gördüğü hallerde zararın giderilmesini isteme,

11.8..Kişisel verilerin işlenmesi sırasında otomatik olarak karar alma mekanizmalarına dahil olmama hakkı ve unutulma hakkı talep etme,

hakları vardır.

 

15. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GEÇERLİ İLKELER.

Kişisel veriler yasal olarak ve gizlilik haklarını koruyacak şekilde işlenmelidir.

 

Bu amaçla, aşağıdaki veri koruma ilkelerine uyulmalıdır.

 

15.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

Bu temel ilke, veri işleme süreçlerinde belirliliğin sağlanmasını beraberinde getirir.

15.2 Oransallık

Kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ilkesi gözetilmelidir. Kişisel verileriniz işlenirken amaçla orantılı şekilde işlenmelidir.

15.3 Şeffaflık

Prensip olarak, ilgili kişinin verilerine talep ettiği anda ulaşabilmeli, veri sorumlusu tarafından da yeterli şekilde bilgilendirilmelidir.

15.4 Veri ekonomisi ve “bilmenin gerekliliği”

Kişisel veriler, belirlenen amaçlara ulaşmak için gereken ölçüde işlenmelidir. Verileri işleme hedefine de makul bir veri talebi ile ulaşılmalıdır. Prensip olarak, kişisel veriler önceden toplanamaz ve potansiyel yöntemler ya da durumlar için saklanamaz.

 

Kanuni düzenlemelerin, sözleşme ilişkilerinin yönetilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile kişisel verileriniz amaçla orantılı olarak işlenir.

 

İmha koşulları oluştuğunda verileriniz silinecektir.

 

Kişisel bilgilere erişim, “bilme gereği ilkesi” temelinde sağlanır.

Bu ilke, insanların kesintisiz ve kişisel bilgilere bağlı olarak kişisel verilere erişebilecekleri anlamına gelir.

 

15.5 Veri kalitesi

Kişisel veriler, objektif olarak düzeltilecek şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

Yanlış veya eksik verilerin doğru, güncel ve entegre olduğundan emin olmak için yeterli önlemler alınmalıdır.

15.6 İşlemin gizliliği

Kişisel veriler yetkisiz kişilerin erişiminden korunmalıdır. Kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından işlenmesi yasaktır. Yetkili olarak görevlendirilen kişilerin, veri işleme faaliyetini ya da erişimini yetkilendirilmemiş kişilere devri de yasaktır ve bu konuda politikada ve gizlilik sözleşmelerinde düzenlenen hassasiyet gösterilir.

 

16. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

İlgili kişi KVKK hükümlerinin uygulanması için taleplerini önce veri sorumlusuna iletecektir. Veri Sorumlusuna başvuru http://tr.mu-yap.org/ adresinde ve işbu İNTERNET SİTESİ’nde mevcut olan ‘Bilgilendirme’ başlığı altında yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi linkindeki ‘Başvuru Formu’ tam ve eksiksiz doldurularak yapılacaktır. İlgili kişi bu başvuruyu yazılı olarak ıslak imzalı bir biçimde yapabileceği gibi, kayıtlı elektronik posta adresi, e-imza, m-imza, veri sorumlusuna önceden bildirilmiş ve onda kayıtlı bulunan e-posta adresi ya da başvuruya yönelik geliştirilmiş yazılım uygulama aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

 

İlgili kişi, Veri sorumlusu’nun başvuruya cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve herhalde 60 gün içinde Kurul’a şikâyet başvurusunda bulunabilir.  Başvuru formu için tıklayınız.

 

17. VERİ SORUMLUSUNUN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI

Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak zorundadır.

 

Verilerin başka bir gerçek / tüzel kişi tarafından işlenmesi durumunda müştereken ve müteselsilen sorumluluk söz konusudur.

 

MÜ-YAP, kişisel verilerin korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır ve gereken denetimleri zamanında yaptırır.

 

Kişisel verilerin korunması konusunda tüm idari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen verilerin başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu durumu en kısa sürede (72 saat) Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirir. 

 

18. YETKİ MATRİSİ.

 

KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahipleri Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Birlik içinde KVKK uygulanmasını sağlamak

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEYENLER

-Kişisel verileri üstlerinin talimatları ve usul ve yasaya uygun işlemek

-Kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaşmamak,

-Üstlerinin uygun gördüğü eğitimlere katılmak,

-Sistem ve işleyişteki aksaklıkları vakit geçirmeksizin üstlerine bildirmek.

 

19. BİLGİ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

Özellikle teknik ve kurumsal önlemlere atıfta bulunarak, KVKK, yönetmelikler ve uluslararası düzenlemeler baz alınarak hazırlanan politikamız her daim kişisel verilerinizin en yüksek düzeyde korunması için çaba harcamaktır. Bu nedenle MÜ-YAP bünyesinde kişisel verilerinizin korunması için bilgi güvenliği organizasyonu yapılmıştır.

 

20. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel verilerin burada tanımlanan ilkelere aykırı olarak işlenmesi durumunda, MÜ-YAP gerekli idari ve teknik tedbirleri alır ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na ve ilgili kişinin kayıtlı e-posta adresine aykırılık olması durumunu en kısa zamanda bildirir. Bu durum bir rapora bağlanır ve gerekli idari / teknik tedbirlerin alındığı hususu da raporda belirtilir ve hangi tedbirlerin alındığı listelenir.

 

21. POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Politika düzenlemesi değişebilir. Bu politikayı ilgili kişi düzenli olarak internet sayfamızdan kontrol etmeli ve güncel olan esas alınmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI [1]

 

KVKK M.5,6 / GDPR

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (Veri Sorumlusu),  (bundan sonra kısaca MÜ-YAP olarak anılacaktır) sahibi bulunduğu www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi üzerinden ve ‘Müzik Analiz’ adıyla dünyada ve Türkiye’de müzik endüstrisine ilişkin haberler yapılacak, yapılan haberler kapsamında sesli-görüntülü röportaj ve videolara yer verilecek olup, yine www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde bu internet sitesinde yer alacak haberler, röportajlar, görsel-işitsel video görüntüleri ve benzer içeriklerde belirli ya da belirlenebilir kişilere ait kişisel veriler yer alacaktır. www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde ve bu internet sitesinde yer alacak içeriklerde gerek daha önceden ilgili kişilerden izin alınamamış ya da alınmamış olsa bile MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri kapsamında ve de ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla gerekse ilgili kişinin açık rızası alınarak kişisel veriler işlenecektir. Bazı durumlarda kişisel verileriniz www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi ile yapılan sözleşme kuralları gereğince de işlenebilir ve saklanabilir. Örneğin; www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesinde (bundan sonra kısaca İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) bir röportajın yayımlanmasına ilişkin tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz MÜ-YAP ile imzaladığınız sözleşme uyarınca işlenebilir ve bu konuda tarafınız sözleşme hükümleri ile aydınlatılmaktadır. Aydınlatma metninde kişisel verilerinizin neden işlendiği, nerede ve hangi amaçlarla kullanılacağı, kimlere aktarılacağı hususlarında gereken açıklamaları bulabilirsiniz. Açık rıza almamız gereken hallerde, kişisel verileriniz ancak aydınlatma metnini okumanızda sonra açık rızanız alınarak işlenmektedir. Örneğin, sözleşme şartlarında yer almayan ya da MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilemeyecek olan hallerde açık rıza şartına dayalı olarak işleme faaliyeti gerçekleşir. Ya da hastalığınız ile ilgili bir haberiniz internet sitemizde yer alıyor ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” kapsamında kabul edilen hastalık verisi ancak açık rıza şartının yerine getirilmesinden sonra işlenir.

 

İNTERNET SİTEMİZDE “Teknoloji”, “Hukuk”, “Raporlar”, “Sektörden”, başlıkları altında makaleler, haberler, röportajlar yer alacak olup, tarafımıza gönderdiğiniz haberler, makaleler, sektörden haber yapılmasını istediğiniz olaylar ile ilgili kişisel verilerinizin, kendiniz tarafından alenileştirildiği ve İNTERNET SİTESİNDE yer almasına açık rızanızın olduğu kabul edilir. “Dijital Güven” oldukça önemli olup, kişisel verileriniz internet sitemizde yüksek düzeyde teknolojik imkanlar vasıtasıyla korunmaktadır.

 

GİRİŞ.

MÜ-YAP (Veri Sorumlusu), Müzik Analiz isimli internet sitesinde, Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde işleme faaliyetini yürütmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız için www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitemizde ‘Bilgilendirme’ başlığı altında yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’  linkini tıklayınız veya http://tr.mu-yap.org/ uzantılı internet sitemizi ziyaret ediniz ve politikamızı okuyunuz.

 

Müzik Analiz adlı www.muzikanaliz.com uzantılı internet dergisi, müzik haberleri yaparak, fonogram yapımcıları, müzik sektörüyle ilgili eser sahibi, icracı sanatçılar, edisyon firmaları, öğretim görevlileri, yargı mercilerinde görev alan hakim ve savcılar gibi müzik sektörüyle ilgili sektör çalışanları, kanaat önderleri, sektör yöneticileri ve ilgili herkesin bilgilenmesini sağlamakta ve müzik sektöründeki gelişmelerin tanıtımını yapmaktadır.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

MÜ-YAP, Müzik Analiz adlı internet sitesinde ad, soyad, adres, iletişim, elektronik posta, IP numarası, navigasyon verisi ve lokasyonu, ses kaydı, kamera görüntüsü, video görüntüsü, fotoğraf, icra edilen sanat eseri ve icralar ile ilgili haberler, eser sahipleri ev icracı sanatçılar ile ilgili tüm haberler, röportajlar, sizin tarafınızdan alenileştirilen veriler gibi kişisel verileri aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir:

 

1.Müzik Analiz adlı internet dergisinde müzik haberleri yaparak, fonogram yapımcıları, müzik sektörüyle ilgili eser sahibi, icracı sanatçılar, edisyon firmaları, öğretim görevlileri, yargı mercilerinde görev alan hakim ve savcılar gibi müzik sektörüyle ilgili sektör çalışanları, kanaat önderleri, sektör yöneticileri ve müzik sektörüyle ilgili herkesin bilgilenmesini sağlamak ve müzik sektörüne ilişkin haber ve tanıtımlar yapmak,

2. Sözleşme ilişkilerini takip etmek,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek,

4. Tanıtım ve lisanslama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

5. Müzik Analiz markasını geliştirmek ve bilinirliliğini arttırmak,

6. MÜ-YAP’ın meşru amaçlarını sürdürmek,

7. İstatistiksel çalışma ve analiz yapmak.

8. Şikayet, başvuru, yorum ve bildirim durumlarını sonuçlandırmak.

9. E-Bülten ve Dergi kaydı için abonelik ve veri toplamak.

10. Sosyal medya üzerinden tanıtım ve duyuru yapmak,

11. Çerez politikası ve çerezleri kullanmak,

12. Gerekli durumlarda amaçla orantılı olacak şekilde yargı mercilerine bildirmek,

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi olarak kullanılan farklı yöntemlere ek olarak doldurduğunuz başvuru formunun Mü-Yap’ın Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. Saray Han. No:10 K:5 Beyoğlu-İSTANBUL adresine gönderilmesi ya da elektronik posta kanalı ile muyap@mu-yap.org e-mail adresine iletilmesi yöntemleri de kullanılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar KVKK m.5’de düzenlenmiştir. Anılan kanun maddesine göre, sözleşme ilişkilerinin takibi, meslek birliğimiz tüzüğünde düzenlenen hususlar, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme, dava ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi, MÜ-YAP’ın meşru menfaatleri, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşulu ile açık rıza şartını ortadan kaldırmaktadır. Açık rıza alınması gereken alanlarda tarafınız öncelikle kişisel verilerinizin neden işlendiğine ilişkin “Aydınlatma Metni” konusunda bilgilendirilecek sonrasında da özgür iradenizle sadece belli bir konuya yönelik hazırlamış olduğumuz açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz aşağıdaki kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / elektronik posta kanalı ile / bulut sistemine aktarılmaktadır:

 

1. FiXcLOUD

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

3. Emniyet Genel Müdürlüğü,

4. Google, Youtube ya da diğer arama motorlarında görüntüleme yolu ile,

5. Elektronik posta kanalı ile ilgili Server’a

6. İş ve Çözüm Ortakları (MÜYORBİR’e, IFPI’a)

7. MÜ-YAP,

8. Hizmet Sağlayıcılar (FixCloud),

9. Hukuk Birimine,

10. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına,

11. Veri işleyen ve Veri sorumlularına,

12. Ortak lisanslama faaliyetleri kapsamında ve ortak açılan davalar bakımından MESAM ve MSG gibi müzik sektöründe faaliyet gösteren meslek birlikleri ile

 

maddede düzenlenen amaçlarla aktarılır.

Henüz Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından düzenlenmiş bir BCR olmadığından ve kişisel verilerin işlenmesinde güvenli ülkeler listesi yayımlanmadığından elektronik posta gönderilmesi yolu ile aktardığımız kişisel verileriniz yurtdışına aktarma koşullarına tabidir. BCR çalışması tamamlandıktan sonra, hem veri sorumlusu kendi işleyiş kurallarını BCR’ye uygun olarak yazacak ve uygulayacaktır.  Yurtdışına veri aktarmalarda 1. maddede yer alan amaçlar dışında bir aktarma amacı olmayacağı gibi ilgili amaçlar dışında veri aktarma koşulları tarafınıza ayrıca bildirilecektir. Aktarmada yeterli önlemler tarafımızca alınacağı gibi kurumsal elektronik posta dışında bir uzantıdan aktarma yapılmayacaktır. Tarafımızca güvenli olmadığı tespit edilen zorunlu elektronik posta gönderimleri manuel/otomatik yollarla şifrelenecektir ve güvenli ağlarda saklanacaktır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

KVKK m.11’de düzenlenen;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2. İşlenmiş ise bilgi talep etmek,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını, bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanmadığını öğrenmek,

4. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5. Eksik veya yanlış işleme durumunda düzeltilmesini, güncellenmesini istemek,

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek ve aktarılan üçüncü kişilere silindiği veya yok edildiği bilgisinin verilmesini talep etmek,

7. Kişisel verilerinizin otomatik olarak analiz edilerek aleyhinize bir durumun çıkması halinde itiraz etmek,

8. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığınız zararın tazminini istemektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ

Kişisel verilerin korunması politikamızda da belirttiğimiz gibi saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. Örneğin sözleşme ilişkileri nedeni ile işlenen kişisel verileriniz sözleşme ilişkisi sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmakta ve periyodik imha sürelerine uyularak imha edilmektedir.

 

İmha politikamızdan ve VERBİS sicil kaydımızdan ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. İmha Poltikamız hakkında bilgi edinmek için  www.muzikanaliz.com ve http://tr.mu-yap.org/ isimli internet sitelerinde yer alan ‘Bilgilendirme’ başlığı altında yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ linkine tıklamak suretiyle MÜ-YAP ve İnternet Site’mizi ziyaret ediniz.

 

GDPR’da (Genel Data Regülasyonunda) tanımlanan “Unutulma Hakkı” kıstaslarına platformumuzda oldukça önem verilmekte ve tarafımıza yapılan başvurularda unutulma hakkından yararlandığınıza ilişkin talepleriniz olumlu olarak değerlendirilip haber internet sitesi içeriğinden kaldırılmaktadır.

 

Unutulma Hakkı nedir?

Bazı durumlarda kişi, gelecek yaşamını sürdürme ve kendisi tarafından yayınlanan içeriğin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Bu her durumda kullanılacak bir hak kategorisi gibi görünmese de ‘İNTERNET SİTE’mizde yer alan haber, fotoğraf veya diğer içeriklerin, İNTERNET SİTESİ’mizde kaldığı süre, güncelliğini yitirme, tarihsel bir veri olarak kabul edilmeme, kamu yararına katkısı, habere konu kişinin ünlü ya da siyasetçi olup olmadığı, halkın ilgili veriye yönelik ilgisi gibi kıstaslar değerlendirilerek “Unutulma hakkı” bağlamında haberin veya diğer içeriğin ‘İNTERNET SİTE’mizden kaldırılması, şayet içerik içerik bizzat kullanıcı/ziyaret eden/abone tarafından bizzat sağlanmışsa bizzat “içerik sağlayan’dan veya İnternet Sitesi’ni işleten MÜ-YAP’tan istenebilir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11’de tanımlanan haklarınızı kullanmak için İNTERNET SİTE’mizde yer alan ‘Bilgilendirme’ başlığı altındaki ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ linki tıklayarak ‘Başvuru Formu’na ulaşabilir; söz konusu ‘Başvuru Formu’nu ıslak imzalı olarak Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. Saray Han No:10 K:4 P.K 34433 Beyoğlu- İstanbul adresimize veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizden veya güvenli elektronik imza / mobil imza kullanarakmuyap@mu-yap@org.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz olarak ve doğru bilgilerle doldurmanız koşulu ile başvurunuza en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.[2]

 

[1] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ilişkin işlenen tüm kişisel verilerle ilgili veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını, işleme amaçları kapsamında hangi kişisel verilerinin toplandığını, aktarma gruplarını, veri sorumlusu ve başvuru haklarını tanımlayan metindir.

[2] Başvurunuzda işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi hallerinde Kişisel Verilerinizin Korunması Kurumu tarafından belirlenmiş tarifeye göre tarafımızca ücret talep edilebilecektir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

MÜZİK ANALİZ İNTERNET SİTESI KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları: www.muzikanaliz.com uzantılı İNTERNET SİTESİ‘nde (bundan sonra kısaca İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır.) sunulan hizmetler MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (bundan böyle kısaca „MÜ-YAP“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve İNTERNET SİTESİ‘nin yasal sahibi MÜ-YAP olup, İNTERNET SİTESİ üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MÜ-YAP‘a aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını MÜ-YAP gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

İNTERNET SİTESİ hizmetlerinden yararlanan ve İNTERNET SİTESİ‘ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MÜ-YAP tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

MÜ-YAP, bu İNTERNET SİTESİ‘ nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Sözleşme Tanımları

İNTERNET SİTESİ: MÜ-YAP tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesidir.

 

ABONE: İNTERNET SİTESİ’nde özel tanımlanan alanlara erişim sağlamak için Elektronik posta adresini, adını ve soyadını İNTERNET SİTESİ’ndeki online başvuru formunu doldurmak suretiyle MÜ-YAP’a  elektronik ortamda gönderen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

İnternet sitemiz çocukların verilerini kaydetmemekte olup, girilen bilgiler 18 yaşından gün almış gerçek kişilerin verisidir. Kişisel verilerini gerçek kimliklerinde var olandan farklı girenlerin eylemlerinin sorumluluğu MÜ-YAP’a ait değildir.

 

KULLANICI: www.muzikanaliz.com uzantılı “Müzik Analiz” isimli İNTERNET SİTESİ’ni ziyaret eden kişidir.

 

LİNK: İNTERNET SİTESİ üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden İNTERNET SİTE‘ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

İÇERİK: İNTERNET SİTE‘sinde ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: İNTERNET SİTESİ vasıtasıyla sunulan genel veya kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MÜ-YAP arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcı ve abone kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, İNTERNET SİTESİ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

SİTE, www.muzikanaliz.com uzantılı “Müzik Analiz” isimli İNTERNET SİTE’ni ifade eder ve bu İNTERNET SİTESİ bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için İNTERNET SİTESİ‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri MÜ-YAP belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Genel Hükümler İNTERNET SİTESİ üzerinden, MÜ-YAP‘ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI‘lara ve ABONE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İNTERNET SİTESİ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MÜ-YAP‘ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve ABONE‘lerin kendi sorumluluğundadır. MÜ-YAP bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabilir.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ‘nde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, İNTERNET SİTESİ üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. İNTERNET SİTESİ muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler İNTERNET SİTESİ‘ne verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile İNTERNET SİTESİ‘nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. İNTERNET SİTESİ‘nde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MÜ-YAP ‘ın İNTERNET SİTESİ‘nde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

KULLANICILAR, İNTERNET SİTESİ‘ndeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda İNTERNET SİTESİ‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ABONE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ABONE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MÜ-YAP sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ABONE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MÜ-YAP sorumlu değildir.

 

MÜ-YAP, işbu İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİ uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve İNTERNET SİTESİ‘ni kullanma koşulları ile İNTERNET SİTESİ‘nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İNTERNET SİTESİ‘ni ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İNTERNET SİTESİ‘nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. İNTERNET SİTESİ‘nin kullanımı ya da İNTERNET SİTESİ‘ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. MÜ-YAP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından veya haber portalından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğunun ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin ve haberin sağlandığı internet içerik sağlayıcısının sorumluluğundadır.

 

İNTERNET SİTESİ‘ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İNTERNET SİTESİ üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ABONE‘lerin, İNTERNET SİTESİ dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ABONE, MÜ-YAP ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ABONE‘lerin İNTERNET SİTESİ üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MÜ-YAP ‘ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

MÜ-YAP 18 yaşından gün almamış gerçek kişilerin kişisel verilerini ve çocukların kişisel verilerini işlememe yolunda bir politika yürütür. Kişisel verilerin gerçek kimlikte yer alandan farklı bildirilmesi durumunda MÜ-YAP’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

İşbu İNTERNET SİTE‘sinin sahibi MÜ-YAP ‘dır. Bu İNTERNET SİTE‘sinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve İNTERNET SİTE‘sinin sunumu MÜ-YAP ‘ın ya da MÜ-YAP ‘ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu İNTERNET SİTESİ‘deki bilgilerin ya da İNTERNET SİTESİ sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile İNTERNET SİTESİ içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ABONE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan İNTERNET SİTESİ yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MÜ-YAP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ABONE, MÜ-YAP hizmetlerini, MÜ-YAP bilgilerini ve MÜ-YAP‘ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.muzikanaliz.com hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MÜ-YAP ‘ın yazılı izni ile mümkündür.

 

MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ üzerinden KULLANICI‘lar ve ABONE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Kişisel Verilerin Korunması Politikası“ ve „ Müzik Analiz İnternet Sitesı Kullanım Koşulları “ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MÜ-YAP aynı zamanda; KULLANICI ve ABONE‘nin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefon numarasını, IP adresini ve aydınlatma metninde yer alan tüm verileri işleme amaçları doğrultusunda kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ABONE‘lere ait kişisel veriler, “Aydınlatma Metni” nde belirttiğimiz aktarma gruplarının haricinde kimseyle paylaşılmayacaktır.

 

İşbu İNTERNET SİTESİ Kullanım Koşulları dâhilinde MÜ-YAP tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde MÜ-YAP; MÜ-YAP hizmetleri, MÜ-YAP bilgileri, MÜ-YAP telif haklarına tâbi çalışmaları, MÜ-YAP markaları veya bu İNTERNET SİTESİ vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Sorumluluğun Sınırlandırılması MÜ-YAP, İNTERNET SİTESİ‘ne erişilmesi, İNTERNET SİTESİ‘nin ya da İNTERNET SİTESİ‘ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MÜ-YAP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu İNTERNET SİTESİ‘ne ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da İNTERNET SİTESİ‘nin kullanılması ile MÜ-YAP‘ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. MÜ-YAP kullanım şartlarını teknolojik koşullara ve mevzuata uygun olarak güncelleyebilir. En güncel versiyon için periyodik olarak “Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları”ına göz atmanızı öneririz.

 

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MÜ-YAP işbu “Müzik Analiz İnternet Sitesi Sitesi Kullanım Koşulları“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MÜ-YAP açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MÜ-YAP ‘ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu „Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları“ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MÜ-YAP‘ın, KULLANICI ve ABONE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Yürürlülük ve Kabul İşbu „Müzik Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları“, MÜ-YAP tarafından İNTERNET SİTESİ içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ABONE‘ler, işbu sözleşme hükümlerini İNTERNET SİTESİ‘ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MÜ-YAP, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İNTERNET SİTESİ üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez politikamız, çerezlerin ne olduğunu, çerezlerin nasıl kullanıldığını, birlikte çalışabildiğimiz 3. Tarafların bu internet sitesinde çerezleri nasıl kullanabileceğini, çerezlerle ilgili seçimlerinizi ve çerezler hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlar.

 

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler bir internet sitesinden gönderilen ve kullanıcı göz atarken web tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan küçük veri parçacıklarıdır. Bu bir web sitesinin veya üçüncü bir kişinin sizi tanımasına ve bir sonraki ziyaretinizi daha kolay hale getirmesine ve hizmetin sizin için daha yararlı olmasına olanak tanır.

 

Kullanıcının tarayıcısı, belirli bir internet sitesi yüklediğinde çerezler oluşturulur. İnternet sitesi daha sonra bir metin dosyası halinde oluşturduğu bilgiyi tarayıcıya gönderir. Kullanıcı aynı internet sitesine girdiğinde tarayıcı bu bilgileri alır ve internet sitesinin sunucusuna gönderir. Böylece siz internette sörf yaparken kullanıcı profilinizin oluşmasını sağlar.

 

Çerezler kalıcı veya oturum çerezleri olabilir. Sitemizi ziyaret ettiğinizde web tarayıcınıza birkaç çerez dosyası yerleştirebiliriz.

 

NEDEN ÇEREZ KULLANIYORUZ?

Sizin sitemizi ziyaret ettikten sonraki bir tarihte yeniden siteye geldiğinizde sizi hatırlamamız kolaylaşır ve hizmetlerimizi daha yararlı kullanmanızı sağlayabiliriz. Bu örneğin odanızı düzenlemeniz ve neyi nerede bulacağınızı bilmeniz gibidir. İnternet sitemizi de kendi odanız gibi düşünebilir ve kendiniz yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Çerezler de bu anlamda size yardımcı olmaktadır. Bazı çerezler kesinlikle kullanmanız gereken çerezler olup, sistemde diğer çerezleri seçmeden bu “kesinlikle gerekli çerezler” butonunu tıklayarak sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

 

Bazen deneyiminizi geliştirmek için size farklı çerez türleri de sunabiliriz. Örneğin “performans çerezleri” ya da “işlevsel çerezler” gibi. Bu çerezleri sadece sen onaylarsan kullanabiliriz.

 

ÇEREZLER NE KADAR SÜRER?

İnternet sitesini ya da uygulamayı kapattığınızda bazı çerezler otomatik olarak silinir. Bazı çerezler, daha uzun kalır ve bilgisayarınıza dosya olarak kaydedilir. Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda uygulama ayarlarını bu çerezlerin hepsinin silinmesi için değiştirebilirsiniz. Bu konuda teknik destek alınız.

 

ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

İlk kez internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, size çerezlerden bahsedeceğiz ve onaylamanız için iki seçenek sunacağız. Bu seçeneklerden bir tanesi “Sadece zorunlu olan çerezleri kabul ediyorum”, diğeri ise “Tüm çerezleri kabul ediyorum.” olacaktır. Çerez ayarlarınızı değiştirerek onayınızı geri alabilirsiniz. Eğer sadece zorunlu olan çerezleri kabul ederseniz sitemizin bazı hizmetlerinden yararlanamayabilirsiniz. Çerez ayarlarınızı açma ve kapama durumları ile ilgili aşağıda yer alan linkten faydalanabileceğiniz gibi kullandığınız arama motorlarının çerez ayarları ile ilgili bilgilendirmelerine göz atabilirsiniz.

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=tr

 

TÜM ÇEREZLER AYNI MIDIR?

Oturum Çerezleri: Tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler otomatik olarak silinir.

 

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler süre dolana kadar cihazınızda kalır.

 

Üçüncü Taraf Çerezleri: Bu çerezler üçüncü taraflar adına saklanır. Çerezler tarayıcınız ayarlanarak yönetilebilir ve silinebilir. Ancak bu durum internet sitemizde belirli özellikleri doğru kullanmanızı engelleyebilir.

 

ÖZELLİKLER NELERDİR?

Bazı çerezler internet sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.

 

Örneğin kimlik doğrulama çerezleri, konfor çerezleri, performans çerezleri gibi. Arama sonuçlarınızı, dili ya da kullandığınız karakteri saklamak için çerezler kullanılabilir.

 

Çerezler, bilgisayar kullanıcılarına ait kimlik, bilgisayar adresi, elektronik posta adresi gibi verileri otomatik olarak kaydederler.

 

ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANIRIZ?

Bu internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde daha kolay kullanmanızı sağlamak, analiz yapmak, tercihlerinizi saklamak, davranışsal reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek vs. gibi amaçlar için çerezler kullanılmaktadır.

 

Sistemimizde üçüncü taraf çerezleri kullanmayı tercih etmemekteyiz.

 

ÇEREZLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Çerezleri silmek ya da reddetmek istiyorsanız lütfen çerezlerle ilgili yardım sayfamızı ziyaret ediniz. Eğer çerezleri siler ya da reddederseniz bazı sayfaların tamamını görüntüleyemez ya da verilerinizi sistemde saklayamazsınız. Sitemizi ziyaret ettiğinizde daha önce yaptığınız ya da işlediğiniz tüm tercihleri yeniden işlemek zorunda kalırsınız.

 

ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

Sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde çerezlerimizden bahsedeceğiz ve bunları kullanıp kullanmayacağınız ile ilgili onay kutusunu işaretledikten sonra siteyi ziyarete başlayabilirsiniz. Burada oluşturduğunuz tercihinizi ayarlardan her zaman değiştirebilirsiniz.

 

POPÜLER BAĞLANTILARI KULLANMAK SURETİYLE ÇEREZLER NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerinizi yönetmek konusunda daha çok bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan bağlantıları tıklayın:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

 

Diğer tarayıcılarla ilgili tarayıcı geliştiricinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

ÇEREZLER NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Çerezler türüne göre değişmekle birlikte iki hafta ile yirmi yıl aralığında değişen saklama koşullarına sahiptir. Bazı çerezlerin süresi onları kullanma anınız bittiğinde süresi dolar ancak bazı çerezler sizi izlemeye devam edebilir. Kendi web ayarlarınızı yaparak ya da yardım butonundan çerezleri silme koşullarına gözden geçirerek de silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

GİZLİLİK

Gizlilik ile ilgili 6698 sayılı KVKK ve GDPR hükümleri uygulanacak olup, www.müzikanaliz.com uzantılı internet sitemizde ‘BİLGİLENDİRME’ başlığı altında yer alan ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ linkini tıklayarak “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikamız”ı ve “Aydınlatma Metnimiz“i mutlaka ziyaret ediniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU GENEL AÇIKLAMALAR

(KVKK M. 13 ve 22. Madde kapsamında)

 1. BAŞVURU İLE İLGİLİ HAKLARINIZ.

Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, veri sorumlusu MÜ-YAP’ın Kuloğlu Mh. Turnacıbaşı Cd. No: 10 Kat: 4 Beyoğlu / İstanbul adresine, muyap@mu-yap.org kayıtlı elektronik posta adresine ya da +90 212 292 46 17 nolu faks numarasına yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

 

KVKK m. 11 kapsamında haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

olarak düzenlenmiştir.

 

 1. BAŞVURU USULÜ

KVKK m. 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. Maddesi gereğince başvuru usulü; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da daha önce şirketimize bildirilen ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılmalıdır.

 

MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği tarafından başvurunuz, tebliğ alındığı ya da tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde yazılı olarak cevaplanacaktır. İşleminizin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır. Ücret tarifesi için www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 1. BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES / KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Başvurunuzu, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletiniz. Başvurunuzu ve başvuru formunuzu Veri Sorumlusu olan MÜ-YAP’ın, Kuloğlu Mh. Turnacıbaşı Cd. No: 10 Kat: 4 Beyoğlu / İstanbul adresine, muyap@mu-yap.org kayıtlı elektronik posta adresine ya da +90 212 292 46 17 nolu faks numarasına yapabilir ve gönderebilirsiniz. Bu adresler dışında yapılacak başvurular şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 1. BAŞVURU

Ad- Soyad : T.C kimlik No / Pasaport Numarası / Mavi Kart No:

Adres :

KEP (E-POSTA) :

TALEP KONUSU :

EKTE YER ALAN BELGELER :

 

 1. BAŞVURUDA TALEP KONUSU HAKLAR.
Kişisel Verilerim İşleniyor mu?KVKK m. 11/a
Kişisel Verilerim İşleniyor ise bilgi verilmesini
istiyorum.
KVKK m. 11/b
Kişisel verilerim ne amaçla işleniyor ve işleme
amacı doğrultusunda mı kullanılıyor?
KVKK m. 11/c
Kişisel verilerim yurtiçinde ve yurtdışında kimlerle
paylaşılıyor?
KVKK m. 11/ç
Kişisel Verilerimin güncellenmesini talep
ediyorum.
KVKK m. 11/d
Kişisel verilerimin silinmesini ve anonim hale
getirilmesini / yok edilmesini talep ediyorum.
KVKK m. 11/e
Kişisel verilerimin güncellendiğinin veya yok
edilme/silme/anonim hale getirilme işlemlerin
aktarılan 3. Kişilere bildirilmesini istiyorum.
KVKK m. 11/f
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir
sonuç doğmasına itiraz ediyorum. Analiz
edilmesini istemiyorum.
KVKK m. 11/g

Başvuru formu için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

 

A. İLGİLİ KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İsim – Soyisim                                                                        :

TCKN / Pasaport Numarası / Mavi Kart No    :

Adres                                                                                           :

E-posta / Cep No                                                                :

 

B. Lütfen Sitemiz ile bağlantınıza en uygun seçeneği işaretleyin.

 

Abone / Site ziyaretçisi / Kullanıcı / Diğer (Açıklayınız.)

C. Kişisel Verilerinizin Korunması ile KVKK m. 11 kapsamında yer alan ilgili taleplerinizi kısaca özetleyin.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D. D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Müzik Analiz isimli www.muzikanaliz.com uzantılı internet sitesi vasıtasıyla MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.